apartmenttherapy:

(via The Beautifully Strange World of Miranda Lake — House Tour | Apartment Therapy)
Elegant Rose